GMAT là gì:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
GMAT (Graduate Management Admission Test) GMAT một bài đánh giá tiêu chuẩn mà giúp cho các trường dạy về kinh doanh có thể đánh giá khả năng của các sinh viên nộp đơn muốn xin học tại các trường của ...
Facebook
Chat