Kaplan International Colleges:

Được viết ngày 01 Tháng 8 2015
... học tập quốc tế sớm để không bị hụt hơi với chương trình đại học nước ngoài và hoạch định việc lựa chọn các ngành học liên quan tới các ngành học tại bậc cử nhân.   Kaplan International Colleges (KIC) ...
Facebook
Chat